O projektu

Projekt Lumen je projekt Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u cilju:

  • Jačanja ljudskih kapaciteta u osnovnim i srednjim školama
  • Izrade inovativnih programa te njihove provedbe s (potencijalno) darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola
  • Utemeljenje centara izvrsnosti u Krapinsko- zagorskoj županiji kroz koje će se trajno razvijati potencijali i osigurati podrška obrazovanju darovitih

Krapinsko- zagorska županija, kao nositelj projekta Lumen, projekt provodi od lipnja 2017. godine. Na samom početku, više od 400 nastavnika, stručnih suradnika i predstavnika institucija prošlo je edukacije o prepoznavanju i usmjeravanju darovitih učenika. Edukacije su bile usmjerene na upoznavanje novih metoda, strategija i alata za prepoznavanje darovitosti, načina uvođenja novih pristupa u postojeću praksu, te praćenje i evaluacija darovitih učenika.

Nakon provedenih edukacija, detektirano je 5 glavnih tematskih područja u okviru kojih će se razviti inovativne sadržaji rada s (potencijalno) darovitim učenicima i će ih se pilotno provoditi sa ukupno 160 učenika u 9 škola, koje postaju centri izvrsnosti nakon dovršetka projekta.

Projekt predviđa i podršku roditeljima darovite djece putem interaktivne tribine sa stručnjacima, izravnu komunikaciju učenika s poslovnim sektorom te promociju postignuća u okviru provedenih pilotnih programa.

Sve aktivnosti pozitivno i dugoročno utječu na nastavno osoblje, stručne suradnike, predstavnike institucija, (potencijalno) darovite učenike, njihove obitelji te posredno i na cjelokupnu zajednicu kroz ojačane kompetencije, izradu inovativnih sadržaja, provedbu tih programa u opremljenim prostorima uz korištenje novih tehnologija, uspostavu online dostupnog sustava s novim sadržajima, povezivanje darovitih s poslovnim sektorom i mentorima te osvješćivanje javnosti putem završnog eventa koji će – jednako kao i uspostava 9 centara izvrsnosti – prerasti u redovne aktivnosti koje ulaze u plan rada i proračun prijavitelja.

Partneri u projektu su Zagorska razvojna agencija d.o.o., osnovne škole iz Brestovca Orehovičkog, Zaboka, Marije Bistrice, Mača i Pregrade, zatim Srednja škola Krapina i Srednja škola Zlatar, ŠUDIGO Zabok te Gimnazija A. G. Matoša Zabok.

Ukupna vrijednost projekta 954.463,50 kuna
Razdoblje provedbe lipanj 2017. godine — lipanj 2019. godine
Aktivnosti projekta
  • Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih
    suradnika osnovnih i srednjih škola
  • Izrada, provedba i promocija programa za darovite
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014 — 2020”, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10. 3. 2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju.

Osobna iskaznica projekta